Strona główna » Projektowanie » Inwentaryzacja budynku

INWENTARYZACJA KONSTRUKCJI 

BUDYNKU ZA POMOCĄ SKANOWANIA LASEROWEGO

Z uwagi na rosnącą popularność dostarczania gotowych konstrukcji stalowych mocowanych do istniejących elementów budynku, istotne jest właściwe rozpoznanie inwentaryzacyjne.

Stosowane powszechnie metody sprowadzają się głównie do pomiarów tachimetrycznych, których efektem będzie płaski rysunek odwzorowujący rzuty ścian i elementów istniejących. Jednakże takie podejście może nie być wystarczające w sytuacji, dla której dokładność wykonania konstrukcji szacowana w milimetrach może być montowana do elementów żelbetowych, których odchyłka na różnej rzędnej może być zmienna. 

Aby zapobiec kosztownym zmianom dostarczonej na teren budowy konstrukcji, która ze względu na niedokładności inwentaryzacji nie zmieściła się między stykami (lub co gorsze okazała się zbyt krótka), w realizowanych przez nas inwestycjach stosujemy metodę skanowania laserowego. Relację z projektowanej przez ESSLAR konstrukcji przy użyciu metody skanowania laserowego prezentowaliśmy na przykładzie inwestycji Adgar West Park w Warszawie. 

Inwentaryzacja budynku i inwentaryzacja konstrukcji za pomocą skanowania laserowego.
Widok płaszczyzn po inwentaryzacji budynku metodą skanowania laserowego. 

Po ustawieniu urządzenia w przyjętej pozycji operator otrzymuję chmurę punktów, z której po obróbce tworzy się płaszczyzny odwzorowujące rzeczywiste elementy znajdujące się w obiekcie. Są to nie tylko elementy konstrukcyjne, ale również części instalacji, kanały wentylacyjne, lub posiadane urządzenia mechaniczne.

Im większe zagęszczenie elementów wewnątrz obiektu, tym większa ilość pojedynczych skanowań z różnych pozycji, jest niezbędna dla ustalenia położenia w przestrzeni elementów istniejących. Z oczywistych względów, zagęszczenie ich podraża wykonanie tej operacji, dlatego też ważne jest aby inwentaryzacji dokonać zaraz po wykonaniu podstawowych elementów konstrukcji. 

Inwentaryzacja budynku i inwentaryzacja konstrukcji za pomocą skanowania laserowego.
Widok konstrukcji projektowanej wraz z modelem płaszczyzn po inwentaryzacji budynku. 

Połączenie geometrycznego obrysu elementów istniejących z gotowym modelem konstrukcji, umożliwia usunięcie kolizji i niedokładności wykonania. Projektowanie konstrukcji w istniejącym i użytkowanym obiekcie warto zatem rozpocząć od gruntownej inwentaryzacji stanu istniejącego.

W przypadku obiektów przemysłowych, przeniesienie modelu do zagregowanego systemu BIM, umożliwia przy wsparciu systemu GPS oraz tagowania, połączenie widoku obiektu z dokumentacją urządzeń, dostępną wprost po kliknięciu na dany element podczas poruszania się (pracownika z wyposażonym w kamerę tabletem) po obiekcie. 

Inwentaryzacja budynku to jednak nie tylko model. Klient otrzymuje rysunki płaskie takie jak rzuty i widoki obiektu, przygotowane w wybranym przez siebie formacie.  

Inwentaryzacja budynku w godzinach pracy biura

Ze względu na znaczą szybkość pomiarów laserowych, inwentaryzacja budynku może być wykonywana w trakcie jego normalnej pracy. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji, gdy inwentaryzacja budynku jest podstawą dla dalszej rozbudowy obiektu, bez możliwości czasowego wyłączenia jego funkcjonalnych części z użytkowania. 

Eksport konstrukcji do Norwegii i Szwecji.
ESSLAR Civil Engineering™
ESSLAR International Broker Sp. z o.o.
ul. Północna 23, 21-500 Biała Podlaska
tel.: 22 247 25 90, fax: 22 486 32 87
e-mail: office@esslar.com
https://www.esslar.com
Sąd Rejonowy w Lublinie
XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000288510
NIP: 537 24 75 765

tekst alternatywny

Offshore days ONS 2018
Dominik Wieluński

Zapraszamy do kontaktu:
mgr inż. Dominik Wieluński
design@esslar.com
+48 668 170 926