Strona główna » Projektowanie » Projekt budowlany

PROJEKT BUDOWLANY

W DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ POZWOLENIA NA BUDOWĘ

Projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zakres i treść projektu budowlanego powinna zostać dostosowana do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych. Podlega on zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę lub w decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego.

Projekt budowlany powinien zawierać:

  1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzenia lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich.

  2. Projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia.

  3. Stosownie do potrzeb oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą, zgodnie z przepisami o drogach publicznych.

  4. Stosownie do potrzeb wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.

  5. Informację o obszarze oddziaływania obiektu.

Częścią dodatkową projektu budowlanego, w rozumieniu odpowiednich przepisów, są też uzgodnienia i pozwolenia, oraz oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o przyłączeniu obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, telekomunikacyjnych, elektro-energetycznych i dróg komunikacyjnych oraz zapewnieniu dostaw mediów (odpowiednio do potrzeb: wody, energii, ciepła, gazu).

Rozwinięciem projektu budowlanego, które zawiera jego dalsze uszczegółowienie niezbędne do wykonania obiektu, jest projekt wykonawczy w odpowiedniej branży.

Projekt budowlany a możliwości jego optymalizacji

Inwestor dla którego projekt budowlany jest jedynie środkiem do realizacji celów finansowych, zainteresowany jest nierzadko zdecydowanie bardziej optymalnym zagospodarowaniem działki, niż kwestią oceny wizualnej tworzonego przez siebie budynku. W tym też kontekście poza usługą optymalizacji konstrukcji, która związana jest głównie z kwestią obniżenia kosztów budowy, spółka wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów, oferując usługi optymalizacji projektu budowlanego pod kątem uzyskania maksymalnej wartości powierzchni użytkowej (PU) czy powierzchni użytkowej mieszkalnej (PUM). 
Ponieważ nie jest powszechne, aby przed przystąpieniem do inwestycji weryfikować projekt budowlany, należy zaznaczyć, że koszt wykonania analiz przedoptymalizacyjnych jest niewspółmiernie niższy niż możliwe to uzyskania korzyści wynikające z jej wdrożenia. Wystarczy wspomnieć, że na podstawie badań prowadzonych w ostatnich latach dla miasta Kraków i Warszawa, niemalże każdy projekt budowlany budynku wielorodzinnego, dla którego wydano pozwolenie na budowę, przedstawia możliwości optymalizacyjne. Kształtują się na poziomie od kilkunastu do około 20% mierząc wg współczynnika powierzchni użytkowej do powierzchni użytkowej mieszkalnej (PU/PUM). Oznacza to wprost, że dla inwestorów realizujących inwestycje w obszarze nieruchomości mieszkaniowych, powierzchnia mieszkań mogłaby być o kilkanaście procent większa w stosunku do powierzchni użytkowej. W uproszczeniu więc, przy niezmienionym obrysie budynku inwestor stracił pewną ilość powierzchni, którą mógł z sukcesem komercjalizować.

Osobną kwestią, co do której trudno szukać jednoznacznych badań jest optymalizacja powierzchni zabudowy do powierzchni działki. W tym obszarze wizja budynku, lub inne cele (jak np. zwiększenie udziału terenów zielonych) może rekompensować zmniejszoną powierzchnię budynku. Jednakże w przypadku inwestycji mieszkaniowych wydaje się, że kwestia maksymalizacji powierzchni zabudowy budynku wg projektu budowlanego do tej, jaka dopuszczalna jest dla danej działki, nigdy nie przestanie być kwestią wiodącą i jest istotnym parametrem dla naszych projektów. 

Prześlij nam swój projekt budowlany w celu wykonania analizy możliwości jego optymalizacji. 

Zarządzanie projektem w budownictwie.
ESSLAR Civil Engineering™
ESSLAR International Broker Sp. z o.o.
ul. Północna 23, 21-500 Biała Podlaska
tel.: 22 247 25 90, fax: 22 486 32 87
e-mail: office@esslar.com
https://www.esslar.com
Sąd Rejonowy w Lublinie
XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000288510
NIP: 537 24 75 765

tekst alternatywny

Offshore days ONS 2018
Dominik Wieluński

Zapraszamy do kontaktu:
mgr inż. Dominik Wieluński
design@esslar.com
+48 668 170 926